Článok 1

Názov, sídlo a určenie Občianskeho združenia Fotoklub IRIS

(1) Celým názvom občianskeho združenia je: Občianske združenie Fotoklub IRIS (ďalej v texte len „OZ“). OZ je oprávnené používať na svoje označenie aj skrátené verzie názvu: OZ Fotoklub IRIS a Fotoklub IRIS.

(2) Sídlom OZ je: Hlavná 1, 917 71 Trnava.

(3) OZ je dobrovoľné občianske združenie fyzických osôb, ktoré sa amatérsky alebo profesionálne venujú fotografii. Je neziskovou organizáciou, nezávislou od politických, ideologických a náboženských organizácií a hnutí. OZ je právnickou osobou a svoju činnosť vykonáva na základe týchto Stanov a platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 2

Poslanie a činnosť

(1) Poslaním OZ je zvyšovať teoretickú, technickú a tvorivú úroveň svojich členov, vytvárať podmienky pre ich činnosť v oblasti fotografie a kultúry a napomáhať rozvoju záujmovej činnosti detí, mládeže a občanov v oblasti fotografie, výtvarného umenia a kultúry s ohľadom na využívanie voľného času najmä vo vzťahu k prevencii ochrany detí, mládeže a občanov a boja proti závislosti na návykových látkach ako sú omamné látky, drogy, alkohol, fajčenie a pod.

(2) OZ napĺňa svoje poslanie najmä tým, že:

 1. a) vyvíja aktivity smerujúce k zvyšovaniu teoretickej, technickej a tvorivej úrovne svojich členov,
 2. b) organizuje tvorivé dielne a semináre určené najmä pre členov OZ, prípadne sa spolupodieľa na organizácii takýchto podujatí,
 3. c) buduje a prevádzkuje vlastný internetový portál,
 4. d) zabezpečuje prezentáciu fotografií svojich členov doma aj v zahraničí prostredníctvom vlastného internetového portálu,
 5. e) organizuje kolektívne a autorské výstavy fotografií svojich členov,
 6. f) pomáha svojim členom zúčastňovať sa na domácich a zahraničných výstavách,
 7. g) nadväzuje kontakty s domácimi a zahraničnými fotoklubmi či organizáciami, kultúrnymi a umeleckými inštitúciami, subjektmi a priaznivcami fotografie,
 8. h) prispieva k popularizácii fotografie na podujatiach určených širokej verejnosti,
 9. i) uplatňuje právo pripomienkovať legislatívu dotýkajúcu sa oblasti kultúry a činnosti mimovládnych organizácií a združení,
 10. j) ochraňuje a podporuje zdravie a vzdelávanie detí, mládeže a študentov so zameraním na podporu nadaných detí a mládeže ako aj podporu ďalšieho vzdelávania občanov v oblasti fotografie, výtvarného umenia a kultúry,
 11. k) napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí, mládeže a občanov,
 12. l) spolupracuje so školami, školskými zariadeniami a inými záujmovými združeniami pri organizovaných podujatiach v oblasti fotografie, výtvarného umenia a kultúry,
 13. m) vytvára vhodné materiálne a organizačné podmienky potrebné k napĺňaniu svojho poslania a cieľov.

Článok 3

Majetok OZ, hospodárenie s majetkom OZ

(1) OZ ako neziskové združenie zabezpečuje na svoju činnosť tvorbu vlastných finančných zdrojov a dbá na ich efektívne a hospodárne využívanie v súlade so svojím poslaním a cieľmi. OZ hospodári a nakladá so svojím majetkom v súlade s týmito Stanovami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky tak, aby prostredníctvom hospodárenia so svojím majetkom napĺňalo svoje poslanie a ciele.

(2) OZ hospodári podľa rozpočtu, ktorý zostavuje Predstavenstvo a ktorý prerokováva a schvaľuje na príslušný kalendárny rok Valné zhromaždenie.

(3) OZ vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(4) Príjmami OZ sú najmä:

 1. a) členské príspevky,
 2. b) prostriedky získané vlastnou činnosťou,
 3. c) granty a dotácie na projekty,
 4. d) iné príspevky a dary.

(5) V záujme plnenia poslania a cieľov OZ vyplývajúcich z týchto Stanov môže OZ vyvíjať podnikateľské aktivity v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pričom zisk z týchto aktivít sa stáva majetkom OZ.

Článok 4

Orgány OZ

(1) Orgánmi OZ sú:

 1. a) Valné zhromaždenie,
 2. b) Predstavenstvo,
 3. c) Komisia.

Článok 5

Valné zhromaždenie

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OZ. Valné zhromaždenie tvoria všetci riadni členovia OZ. Členovia s pozastaveným členstvom a čakatelia na členstvo majú právo zúčastniť sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia.

(2) Valné zhromaždenie:

 1. a) prerokúva a určuje hlavné poslanie a ciele OZ,

b)schvaľuje plán činnosti OZ na príslušný kalendárny rok,

 1. c) prerokúva správu o činnosti OZ za obdobie od posledného zasadnutia Valného zhromaždenia,
 2. d) schvaľuje správu o činnosti OZ za obdobie od posledného zasadnutia Valného zhromaždenia,
 3. e) prerokúva rozpočet na príslušný kalendárny rok predložený Predstavenstvom,
 4. f) schvaľuje rozpočet na príslušný kalendárny rok
 5. g) volí a odvoláva členov Predstavenstva,
 6. h) prijíma, doplňuje a mení Stanovy OZ,
 7. i) rozhoduje zrušení OZ.

(3) Valné zhromaždenie je oprávnené svojím uznesením zriadiť Komisiu a poveriť ju výkonom činnosti, ku ktorej bola zriadená. Valné zhromaždenie je oprávnené zriadiť Komisiu a poveriť ju výkonom len takej činnosti, na ktorú je samo oprávnené.

(4) Valné zhromaždenie zasadá podľa potreby, najmenej raz ročne. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predstavenstvo z vlastného podnetu alebo na základe podnetu nadpolovičnej väčšiny riadnych členov OZ do 30 dní od doručenia tohto podnetu. Miesto, dátum, čas a program zasadnutia Valného zhromaždenia určuje Predstavenstvo, ktoré o týchto skutočnostiach informuje prostredníctvom internetového portálu OZ všetkých členov OZ minimálne 10 dní pred konaním zasadnutia Valného zhromaždenia.

(5) Valné zhromaždenie je schopné uznášať sa, ak sa na jeho zasadnutí zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov OZ. Uznesenie Valného zhromaždenia sa považuje za prijaté, ak zaň hlasovala aspoň nadpolovičná väčšina riadnych členov OZ prítomných na zasadnutí Valného zhromaždenia. V prípade, ak nie je Valné zhromaždenie hodinu po začatí jeho zasadnutia schopné uznášať sa, tak na prijatie uznesenia Valného zhromaždenia postačuje nadpolovičná väčšina prítomných riadnych členov OZ. Na prijatie uznesenia Valného zhromaždenia o zrušení OZ je potrebná aspoň trojštvrtinová väčšina všetkých hlasov riadnych členov OZ.

(6) Hlasovanie na zasadnutí Valného zhromaždenia vedie Predseda Predstavenstva. V prípade jeho neprítomnosti hlasovanie vedie Podpredseda alebo Tajomník. Hlasovanie sa vykoná tak, že Predseda Predstavenstva prečíta návrh uznesenia a následne vyzve riadnych členov OZ aby hlasovali za uznesenie, proti uzneseniu, alebo sa zdržali hlasovania. Na zasadnutí Valného zhromaždenia hlasuje každý riadny člen OZ priamo a osobne tak, že hlasovanie vykoná zdvihnutím ruky.

(7) Hlasovanie na zasadnutí  Valného zhromaždenia o členovi Predstavenstva vedie Predseda Predstavenstva. V prípade jeho neprítomnosti hlasovanie vedie Podpredseda alebo Tajomník. Hlasovanie sa vykoná tak, že Predseda Predstavenstva oznámi riadnym členom OZ o ktorom členovi Predstavenstva sa vedie hlasovanie a vyzve ich, aby každý riadny člen OZ anonymne uviedol na osobitný hlasovací lístok meno riadneho člena OZ, za ktorého hlasuje. V prípade hlasovania o viacerých členoch Predstavenstva je riadny člen OZ povinný na hlasovací lístok uviesť okrem mena riadneho člena OZ za ktorého hlasuje aj zrozumiteľné určenie o ktorom členovi Predstavenstva hlasuje. Nečitateľný, nezrozumiteľný, roztrhnutý, poškodený, podpísaný alebo inak znehodnotený hlasovací lístok je neplatný.

(8) Na začiatku každého zasadnutia Valného zhromaždenia Predstavenstvo poverí jedného prítomného riadneho člena OZ spísaním zápisnice. 

Článok 6

Predstavenstvo

(1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom OZ, ktorý riadi činnosť OZ a koná v jeho mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach OZ, ktoré nie sú týmito Stanovami vyhradené do pôsobnosti Valného zhromaždenia alebo Komisie. V mene OZ je oprávnený konať každý člen Predstavenstva samostatne.

(2) Predstavenstvo:

 1. a) riadi a organizuje činnosť OZ v čase medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia,
 2. b) pripravuje plán činnosti OZ na príslušný kalendárny rok  na schválenie Valným zhromaždením,
 3. c) realizuje plán činnosti OZ na príslušný kalendárny rok schválený Valným zhromaždením v spolupráci s členmi,
 4. d) pripravuje správu o činnosti OZ za obdobie od posledného zasadnutia Valného zhromaždenia,
 5. d) rozhoduje o nakladaní s majetkom OZ v súlade s rozhodnutiami Valného zhromaždenia,
 6. e) pripravuje rozpočet na príslušný kalendárny rok, ktorý predkladá Valnému zhromaždeniu na prerokovanie na prvom zasadnutí Valného zhromaždenia v príslušnom kalendárnom roku,
 7. f) zvoláva a vedie zasadnutie Valného zhromaždenia,
 8. g) rozhoduje o otázkach týkajúcich sa členstva v OZ podľa týchto Stanov,
 9. h) vedie účtovníctvo a vykonáva funkciu pokladníka,
 10. i) reprezentuje OZ  navonok, zabezpečuje jeho propagáciu a jeho komunikáciu s ostatnými organizáciami.

(3) Predstavenstvo je oprávnené svojím rozhodnutím zriadiť Komisiu a poveriť ju výkonom činnosti, ku ktorej bola zriadená. Predstavenstvo je oprávnené zriadiť Komisiu a poveriť ju výkonom len takej činnosti, na ktorú je samo oprávnené.

(4) Predstavenstvo má troch členov, ktorými sú Predseda, Podpredseda a Tajomník. Za člena Predstavenstva môže byť zvolený len riadny člen OZ. Členov Predstavenstva volí a odvoláva svojím uznesením Valné zhromaždenie na funkčné obdobie dvoch rokov.

(5) Členstvo v Predstavenstve zaniká:

 1. a) uplynutím funkčného obdobia, na ktoré bol člen Predstavenstva zvolený,
 2. b) písomným prehlásením člena Predstavenstva, že sa vzdáva členstva v Predstavenstve,
 3. c) odvolaním na základe uznesenia Valného zhromaždenia,
 4. d) zánikom riadneho členstva v OZ,
 5. e) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.

V prípade zániku členstva v Predstavenstve podľa Článku 6 ods. 5 pís. a) Stanov členstvo v Predstavenstve zaniká až zvolením nového člena Predstavenstva.

(6) Predstavenstvo zasadá podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Miesto, dátum a čas zasadnutia určuje predseda, ktorý o týchto skutočnostiach vhodnou formou a s dostatočným časovým predstihom (minimálne 5 dní) informuje ostatných členov Predstavenstva.

(7) Predstavenstvo prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov Predstavenstva.

(8) Rozhodnutia Predstavenstva, ktoré odporujú všeobecným záujmom OZ, jeho poslaniu a cieľom môže zrušiť Valné zhromaždenie svojím uznesením. 

Článok 7

Komisia

(1) Komisia je fakultatívnym orgánom OZ o ktorej zriadení, zmene a zrušení rozhoduje Valné zhromaždenie alebo Predstavenstvo. Komisia vykonáva činnosť, na ktorú bola zriadená Valným zhromaždením alebo Predstavenstvom, pričom na účel výkonu svojej činnosti požíva právomoc orgánu, ktorý ju zriadil. Komisia nie je oprávnená scudzovať majetok OZ a uzatvárať zmluvy v mene OZ bez predchádzajúceho súhlasu orgánu, ktorý ju zriadil.

(2) Valné zhromaždenie alebo Predstavenstvo môže zriadiť viacero Komisií. V prípade zriadenia viacerých Komisií ich Valné zhromaždenie alebo Predstavenstvo označí tak, aby z názvu Komisie bol zreteľný účel jej zriadenia (napr.: Komisia pre členské otázky, Komisia pre účtovníctvo a ekonomiku, a pod.)

(3) Členom Komisie môže byť každý riadny člen OZ. Komisia má minimálne jedného člena. Členov Komisie vymenuje Valné zhromaždenie alebo Predstavenstvo a určí spomedzi nich Predsedu Komisie.

(4) Komisia zasadá podľa potreby. Miesto, dátum a čas zasadnutia určuje Predseda Komisie alebo ktorýkoľvek iný člen komisie, ktorý o týchto skutočnostiach vhodnou formou a s dostatočným časovým predstihom (minimálne 5 dní) informuje ostatných členov Komisie. Na začiatku každého zasadnutia Komisie Predseda Komisie poverí jedného člena Komisie spísaním zápisnice.

(5) Komisia rozhoduje uznesením prijatým nadpolovičnou väčšinou členov komisie prítomných na jej zasadnutí. V prípade rovnosti hlasov má predseda komisie dva hlasy.

(6) Uznesenia Komisie, ktoré odporujú všeobecným záujmom OZ, jeho poslaniu a cieľom môže zrušiť svojím rozhodnutím príslušný orgán, ktorý Komisiu zriadil.

Článok 8

Členstvo v OZ

(1) Členstvo v OZ je dobrovoľné. Členom OZ môže byť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, súhlasí so Stanovami OZ, je ochotná aktívne sa podieľať na činnosti OZ a dodržiavať povinnosti stanovené týmito Stanovami.

(2) Členmi OZ sú:

 1. a) riadni členovia,
 2. b) členovia s pozastaveným členstvom,
 3. c) čakatelia na riadne členstvo,
 4. d) čestní členovia.

(3) Žiadosť o prijatie za člena OZ môže podať každá osoba spĺňajúca podmienky uvedené v Článku 8 ods. 1. Žiadosť o prijatie za člena OZ je žiadateľ povinný doručiť Predstavenstvu.

(4) Členstvo v OZ  vzniká na základe rozhodnutia Predstavenstva o vzniku členstva, ktoré Predstavenstvo oznámi všetkým členom OZ prostredníctvom internetového portálu OZ a osobitne aj žiadateľovi o členstvo. Na základe rozhodnutia Predstavenstva o vzniku členstva sa žiadateľ stáva čakateľom na riadne členstvo.

(5) Čestné členstvo vzniká jeho udelením na základe rozhodnutia Predstavenstva. Predstavenstvo rozhoduje o udelení čestného členstva na základe na základe vlastného podnetu alebo na základe podnetu nadpolovičnej väčšiny všetkých riadnych členov OZ.

(6) Predstavenstvo rozhoduje o vzniku členstva na základe žiadateľom poskytnutých podkladov o jeho doterajšej fotografickej tvorbe (napr.: publikácie, katalógy z výstav, ocenenia zo súťaží, portfólio fotografií, odkaz na vlastnú fotogalériu na internete a pod.). Predstavenstvo posudzuje či ide o vážnejšieho záujemcu o fotografiu, ktorý má zvládnuté základné fotografické techniky a ktorého tvorba poukazuje na ambíciu vytvárať fotografie presahujúce rámec bežnej laickej či rodinnej fotografie. Predstavenstvo má právo požiadať o pomocný názor ostatných riadnych členov OZ.

(7) Členstvo v OZ zaniká:

 1. a) písomným oznámením člena o vystúpení z OZ (príloha č.2) ku dňu doručenia oznámenia Predstavenstvu
 2. b) rozhodnutím Predstavenstva o zániku členstva ku dňu uvedenému v rozhodnutí
 3. c) smrťou člena ku dňu smrti
 4. d) vyhlásením člena OZ za mŕtveho ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o vyhlásení člena OZ za mŕtveho
 5. e) zánikom OZ ku dňu zániku OZ.

(8) Predstavenstvo môže rozhodnúť o zániku členstva ak ide o členstvo člena s pozastaveným členstvom ak:

 1. a) sa člen s pozastaveným členstvom nezúčastnil aspoň štyroch po sebe nasledujúcich schôdzach OZ konaných po oznámení pozastavenia jeho členstva a ak je súčasne možné odôvodnene predpokladať jeho nezáujem o dianie v OZ, o aktivity v OZ a o OZ samotné,
 2. b) člen s pozastaveným členstvom nezaplatil členský príspevok vo výške Stanovenej Valným zhromaždením do konca kalendárneho roka, na ktorý sa členský príspevok vzťahuje,
 3. c) člen s pozastaveným členstvom porušuje povinnosti člena OZ, poškodzuje dobré meno OZ alebo svojím konaním marí plnenie poslania a cieľov OZ aj po pozastavení jeho členstva.

Článok 9

Riadny člen

(1) Riadnymi členmi OZ sú všetci členovia OZ okrem členov s pozastaveným členstvom a čakateľov na členstvo.

(2) Riadnym členom OZ sa môže stať iba čakateľ na členstvo alebo člen s pozastaveným členstvom na základe rozhodnutia Predstavenstva.

(3) Riadny člen OZ má právo hlasovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia a byť volený za člena Predstavenstva a Komisie. 

Článok 10

Člen s pozastaveným členstvom

(1) Členom s pozastaveným členstvom je každý člen, ktorému bolo členstvo pozastavené na základe rozhodnutia Predstavenstva.  Člen s pozastaveným členstvom má právo sa zúčastňovať na aktivitách OZ a byť prítomný na zasadnutiach Valného zhromaždenia. Člen s pozastaveným členstvom nemá právo hlasovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia a byť volený za člena Predstavenstva a Komisie.

(2) Predstavenstvo môže pozastaviť členstvo každému členovi, ktorý:

 1. a) požiada o pozastavenie členstva
 2. b) bez predchádzajúceho ospravedlnenia sa nezúčastnil na posledných štyroch schôdzach OZ
 3. c) nezaplatil členský príspevok vo výške Stanovenej Valným zhromaždením do šiestich mesiacov od konania zasadnutia Valného zhromaždenia
 4. d) porušuje povinnosti člena OZ, poškodzuje dobré meno OZ alebo svojím konaním marí plnenie poslania a cieľov OZ

(3) Predstavenstvo rozhoduje o pozastavení členstva na základe vlastného podnetu alebo podnetu aspoň nadpolovičnej väčšiny riadnych členov OZ. O zrušení pozastavenia členstva rozhoduje Predstavenstvo z vlastného podnetu alebo na základe podnetu člena s pozastaveným členstvom.

(4) Pozastavenie alebo zrušenie pozastavenia členstva oznamuje Predstavenstvo všetkým členom OZ prostredníctvom internetového portálu OZ a osobitne aj členovi, ktorého členstvo sa pozastavuje, alebo ktorého pozastavenie členstva sa rozhodnutím Predstavenstva ruší. Spolu s oznámením pozastavenia členstva alebo zrušenia pozastavenia členstva Predstavenstvo oznámi aj dôvody vedúce k takému rozhodnutiu.

Článok 11

Čakateľ na riadne členstvo

(1) Čakateľom na riadne členstvo je každá osoba, ktorej vzniklo členstvo v OZ rozhodnutím Predstavenstva na základe podanej žiadosti o prijatie za člena OZ. Čakateľ na riadne členstvo má právo sa zúčastňovať na aktivitách OZ a byť prítomný na zasadnutiach Valného zhromaždenia. Čakateľ na riadne členstvo nemá právo hlasovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia a byť volený za člena Predstavenstva a Komisie.

(2) Čakateľovi na riadne členstvo môže byť udelené riadne členstvo v OZ na základe rozhodnutia Predstavenstva. Predstavenstvo rozhodne o udelení riadneho členstva v OZ čakateľovi na riadne členstvo po uplynutí minimálne šiestich mesiacov od vzniku jeho členstva v OZ. Predstavenstvo rozhoduje na základe vlastného podnetu, podnetu čakateľa na členstvo doručeného Predstavenstvu alebo na základe podnetu aspoň desiatich riadnych členov OZ.

(3) V prípadoch hodných osobitného zreteľa môže Predstavenstvo rozhodnúť o udelení riadneho členstva v OZ aj pred uplynutím doby stanovenej v Článku 11 ods. 2 Stanov.

(4) Predstavenstvo rozhoduje o udelení riadneho členstva v OZ čakateľovi na riadne členstvo na základe zhodnotenia jeho aktivity v OZ. Predstavenstvo prihliadne na odprezentovanú fotografickú tvorbu, účasť na pravidelných stretnutiach členov OZ a na ďalších podujatiach organizovaných OZ.

(5) Udelením riadneho členstva v OZ sa čakateľ na členstvo stáva riadnym členom OZ. 

Článok 12

Čestný člen

(1) Čestným členom OZ je člen OZ, ktorému bolo udelené čestné členstvo Predstavenstvom. Udelené čestné členstvo vyjadruje spoločenské uznanie čestnému členovi za jeho prínos v oblasti fotografie a kultúry.

(2) Čestný člen nemá právo hlasovať na zasadnutiach Valného zhromaždenia a byť volený za člena Predstavenstva a Komisie. Čestný člen má právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia.

(3) O udelení čestného členstva v OZ rozhoduje Predstavenstvo z vlastného podnetu alebo na základe podnetu nadpolovičnej väčšiny riadnych členov OZ.  Čestné členstvo v OZ vzniká jeho udelením Predstavenstvom. 

Článok 13

Práva a povinnosti členov OZ

(1) Každý člen OZ má právo:

 1. a) zúčastňovať sa na aktivitách OZ,
 2. b) zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných OZ,
 3. c) podieľať sa na výhodách poskytovaných jeho členom,
 4. d) zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia,
 5. e) predkladať svoje návrhy, podnety a pripomienky na zasadnutiach Valného zhromaždenia, Predstavenstva, Komisie a na schôdzach OZ.

(2) Každý člen OZ je povinný:

 1. a) dodržiavať platné právne predpisy Slovenskej republiky, Stanovy OZ a rešpektovať a dodržiavať uznesenia a rozhodnutia orgánov OZ,
 2. b) podieľať sa podľa svojich možností a schopností na plnení poslania a cieľov OZ,
 3. c) platiť členské príspevky vo výške stanovenej uznesením Valného zhromaždenia do šiestich mesiacov od začiatku kalendárneho roka na ktorý sa členský príspevok vzťahuje,
 4. d) zdržať sa takého správania, ktoré by poškodzovalo dobré meno OZ, marilo dosiahnutie poslania a cieľov OZ alebo znižovalo vážnosť OZ na verejnosti.

Článok 14

Záverečné a prechodné ustanovenia

(1) OZ vniká dňom registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

(2) OZ zaniká:

 1. a) rozhodnutím Valného zhromaždenia o jeho dobrovoľnom rozpustení alebo zlúčení s iným OZ
 2. b) právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o rozpustení OZ.

(3) Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich prijatia.

(4) Týmito Stanovami sa zrušujú Stanovy OZ Fotoklub IRIS zo dňa 05.11.2009.

(5)  V prípade zániku OZ sa vykoná majetkové vyrovnanie formou likvidácie, pokiaľ celý majetok a záväzky OZ neprevezme právny nástupca OZ. Na likvidáciu OZ sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii obchodných spoločností. OZ je povinné oznámiť ukončenie likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. V prípade kladného likvidačného zostatku sa tento pomerne rozdelí medzi všetkých riadnych členov OZ ku dňu likvidácie. Ukončenie likvidácie a zánik OZ je Predstavenstvo povinné do 15 dní oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

(6) Právne vzťahy vyplývajúce z týchto Stanov ako aj ostatné právne vzťahy vo vnútri OZ i navonok sa riadia týmito Stanovami. V tých veciach, ktoré Stanovy OZ neupravujú, sa právne vzťahy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Prípadné spory medzi členmi a OZ, vzájomné spory medzi jednotlivými členmi OZ súvisiace s ich členstvom v OZ, ako aj spory týkajúce sa osôb oprávnených konať v mene OZ, budú riešené kompromisom s pomocou spoločne vybraného arbitra spomedzi riadnych členov OZ. Ak sa nepodarí spor vyriešiť zmierením, je ktorákoľvek zo strán sporu oprávnená predložiť ho formou žaloby na prerokovanie súdu. Toto ustanovenie sa uplatní aj v prípade rozhodovania súdu vyššieho stupňa.

V Trnave dňa 05.02.2014