Fotoklub IRIS … od založenia po dnešok.

História trnavskej neprofesionálnej fotografie sa začala písať niekedy v dvadsiatych rokov minulého storočia, čoho dôkazom je aj fotografia z roku 1924 označená v pravom dolnom rohu logom FOTOKLUB TRNAVA.

V roku 1966 Blažej Vittek založil prvý povojnový fotoklub IZOFOTA pri Okresnom stavebnom podniku (OSP) v Trnave, čím sa zaslúžil o znovuoživenie trnavskej neprofesionálnej fotografie, keďže fotoklub IZOFOTA tvorivo a aktívne pôsobil do roku 1973. Zakladajúci členovia boli predseda Blažej Vittek, členovia Janko Motulko, František Šimončič a Michal Ťažký. Svoju činnosť však klub napokon ukončil z dôvodu nepriaznivých vzťahov s vedením OSP Trnava.

Jadro fotoklubu IZOFOTA vytvorilo v roku 1973 fotoklub IRIS pri Okresnom osvetovom stredisku v Trnave. Predsedom sa stal Peter Babka a po prechode klubu pod ZUŠ, podpredsedom Blažej Vittek a tajomníkom Peter Vráblik.  Členovia sa okrem súťaží Trnavský objektív a AMFO zúčastňovali aj súťaží Slovenského zväzu fotografov. Na všetkých úrovniach týchto súťaží získavali najvyššie ocenenia. Významná bola ich činnosť pri dokumentovaní života trnavského regiónu a publikačná činnosť. Nezanedbateľný je podiel na príprave mladej generácie a výchove a vzdelávaní fotografov, lektorská práca a práca v porotách súťaží.

V roku 2009 z organizačných dôvodov, odchodu predsedu klubu Petra Babku do dôchodku,fotoklub IRIS ukončil svoju dlhoročnú činnosť pri ZUŠ Trnava. Peter Babka a Blažej Vittek dospeli k vlastnému rozhodnutiu, že vzhľadom na svoj dôchodcovský vek, vzdať sa funkcií vo vedení klubu a riadenie prenechať mladším a veľmi schopným členom fotoklubu. V tom čase bol už fotoklub pod záštitou mesta Trnavy, ktoré mu zároveň poskytlo aj nové priestory na svoju činnosť v trnavskej radnici.

Štatút voľného združenia už dlhší čas značne obmedzoval možnosti fotoklubu IRIS organizovať fotografické podujatia. Fotoklub bol odkázaný len na účasť na podujatiach organizovaných inými kultúrno-spoločenskými organizáciami a fotoklubmi, z ktorých už väčšina zmenila svoj štatút na občianske združenie. Časť členskej základne navrhla tento dlhodobo neudržateľný a nepriaznivý stav radikálne zmeniť a vytvoriť tým podmienky na korektnú spoluprácu v oblasti kultúrno-spoločenských podujatí spojených s tvorivou fotografiou nie len v Trnave, ale aj v iných okresoch Slovenska a v zahraničí.

Koncom roka 2009 s plnou podporou zakladateľa pôvodného fotoklubu IZOFOTA Blažeja Vitteka a veľkej časti členov fotoklubu, sa fotoklub registráciou na ministerstve vnútra SR pretransformoval na občianske združenie Fotoklub IRIS. Časť členskej základne, ktorá nesúhlasila so zmenou štatútu, odišla z klubu a založila ďalšie, opäť voľné združenie, fotoklub T-FOTO.

Do vzniknutého občianskeho združenia Fotoklub IRIS bol na ustanovujúcej schôdzi zvolený výbor fotoklubu (predstavenstvo). Za predsedu Milan Marônek, za podpredsedu Jiří Svoboda a za tajomníka Vladimír Chrenko.

Po čase si činnosť klubu vynútila vytvoriť ďalšie funkcie fotoklubu a to: pokladníka Martu Chrenkovú, webmastra Luboša Vlčeka,  grafika Karola Križana a kronikára – emeritného predsedu fotoklubu Blažeja Vitteka