Niečo k dokumentu

Pokiaľ nejde o produktovú, svadobnú a obsahom podobnú fotografiu, ktorá je skôr konzumnou záležitosťou, je potrebné si uvedomiť, že pravý dokument musí v sebe niesť nielen nemanipulovaný obraz, obsah, ale aj dané svetlo, za akého bol dokument fotografovaný a ktoré do značnej miery zachováva aj atmosféru fotografovaného deja. V pravom dokumente môžeme niektoré veci dolaďovať, ale iba po tú hranicu, aby sme dosiahli danú atmosféru, ktorá pri fotografovaní reálne bola.


Ak by ste fotografovali modliacu sa babku v kostole s použitím blesku, úplne by to stratilo atmosféru deja, prostredia a typického kostolného osvetlenia. Podobných príkladov by sa dalo uviesť veľa. Preto je potrebné si pred fotografovaním dokumentu v priestore, v ktorom fotografujeme, vždy uvedomiť a zapamätať intenzitu a farebnosť daného osvetlenia a aký farebný odtieň majú tváre. Treba si uvedomiť, aký je odtieň sivej a aký farebný odtieň pochytila biela stena alebo látka pri umelom osvetlení. Pleťovku tváre treba pri úpravách zachovať. Oko sa dokáže na túto farebnosť a intenzitu svetla čiastočne adaptovať, fotoaparát nie. On dokáže tieto odtiene silne zintenzívniť a nasaturovať. Preto je nevyhnutné pozorovanie a uchovanie si intenzity a farebnosti svetla v pamäti. Treba ich upraviť tak, ako si to oko uchovalo v pamäti, a nie ako nám to zreprodukoval fotoaparát. Pri fotografovaní s bleskom dostaneme možno ľúbivejšiu fotografiu pre fotografického analfabeta, ale do značnej miery ploché osvetlenie a stratu plastickosti v obraze. Preto sa pri fotografovaní týmto osvetlením v dokumente, ktorý presahuje úroveň konzumnej fotografie, maximálne vyhýbam.

S tým súvisí ďalšia potrebná schopnosť fotografa, a to naučiť sa vidieť svetlo – jeho farebnosť a intenzitu. Naučiť sa tiež vnímať svetlo a tieň, jeho plastickosť a kresebnosť.

Baďo