Historický vývoj fotografie v kocke

350 pr.n.l – Aristoteles objavil princíp Camery Obscury

1020 – Abu Ali al-Hasan popísal princíp Camery Obscury

1545 – Prvé známe vyobrazenie Camery Obscury

1550 – Gemma Frisius vsadil šošovku do vstupného otvoru Camery Obscury

1565 – Objavený chlorid strieborný

1568 – Zavedená clona k zlepšeniu ostrosti kresby jednoduchej spojnej šošovky (Giovanni Della Porta)

1614 – Objavená reakcia dusičnanu stríeborného na svetlo

1727 – Johann Heinrich Schulze zmiešal zmes kriedy, zriedenej kyseliny dusičnej a dusičnanu strieborného … zmes na svetle zfialovie.

1777 – Vystavenie chloridu sodného svetlu rozloženému hranolom na spektrum. Prišlo k rýchlejšiemu zčernaniu v oblasti modrých a fialových lúčov

1798 – Objavená citlivosť niektorých zlúčenín chrómu na svetlo

1802 – Vzniká prvý obraz vykreslený na plochu impregnovanú dusičnanom či chloridom strieborným. Vzniknuté obrazy ešte nevedeli ustáliť (Thomas Wedgwood; sir Humphry Davy)

1822 – Joseph Nicéphore Niépce urobil reprodukciu rytiny (heliografia)

1826 – Prvá dochovaná heliografia ,,Pohľad z okna na dvor”, vznikla upravenou Camerou Obscurou (J. N. Niépce)

1834 – Fotogenické kresby na slaný papier (Slaný proces)

1835 – William Henry Fox Talbot vytvoril kamerou vl. výroby prvý dochovaný negatív na svete

1837 – Daguerrotypia (Jean Jacquese Louis Mandé Daguerre)

1839 – (19.8.1839) Uverejnenie vynálezu daguerrotypie na slávnostnom zasadaní Akadémie Vied v Paríži.

1839 – Priamy pozitívny proces , slaný papier (Hyppolytes Bayard)

1839 – Citlivosť dvojchromanových solí na svetlo – Mungo Ponton

1840 – Vypočítaný prvý trojšošovkový objektiv – Jozef Maxmilián Petzval

1841 – Patentovaný vynález kalotypie (William Henry Fox Talbot) – 8.2.1841

1850 – Pozitivny albuminový papier(L.D. Blanquard-Evrard)

1851 – Frederick Scott Archer prepracoval techniku mokrého kolódiového procesu

1851 – Diapozitív

1854 – Patentovaný vynález fotografickej vizitky (masové rozšírenie fotografie a jej zlacnenie) – Frederick Scott Archer

1855 – Uhlotlač, Gumotisk (Louis Alphons Poitevin)

1855 – Princíp aditívnej farebnej fotografie (James Clerk Maxwell)

1864 – Chromofotografia

1868 – Svetlotlač (Jakub Husník)

1868 – Princíp subtraktívnej farebnej fotografie (Louis Ducos du Hauron a Charles Cros)

1871 – Suché želatínové dosky (Richard Leach Maddox)

1873 – Platinotypia (William Willis)

1887 – Celuloidová filmová podložka (Hermann Wilhelm Vogel)

1889 – Zvitkový film – George Eastman (Eastman Kodak)

1904 – Olejotlač (G.E.H. Rawlins)

1907 – Autochrom (Auguste a Louis Lumiér)

1907 – Bromolejotlač 18) (E.J.Wall ; C.Welberne)

1913 – Prvý prototyp kinofilmového prístroja Leica (Oskar Barnack)

1925 – Začiatok výroby kinofilmového prístroja Leica

1937 – Farebný proces negativ – pozitiv (Agfa). Výroba zahájená až v 50.rokoch

1942 – Farebný proces negativ – pozitiv (Kodak)

1947 – Okamžitá fotografia Polaroid Land (Edwin Land)

1957 – Prvý počítačový záznam obrazu (Russel A. Kirsch)

1960 – Meranie expozície za objektívom (Asahi Pentax Spotmatic)

1980 – Fotoaparát Sony Mavica (MAgnetic VIdeo CAmera), použitý bol polovodičový senzor

1990 – Fotoaparát M-Line Monolith zo zadným skenerovým dielcom pre záznam obrazu

1991 – Čierno biela digitálna kamera 376x240pix (Digicam ; Dycam)

1993 – Farebný digitálny fotoaparát s rozlíšením 640×480 pix (Quick take 100 standard, Apple;technológia Kodak)

1993 – Farebný digitálny fotoaparát s rozlíšením 470 000 pix. (Ion 560, Canon)

1993 – Farebný digitálny fotoaparát s rozlíšením 1024x1280pix. (DSC100 , Nikon F3 ; technológia Kodak)

1994 – Expanzia digitálnych fotoaparátov

Vlček Ľuboš

Vlček Ľuboš

Člen fotoklubu IRIS + admin klubových web stránok