Správa z výročnej konferencie 2011

Výročná správa o činnosti fotoklubu IRIS za rok 2011,ktorú predniesol predseda fotoklubu IRIS Milan Marônek.

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia!

Rok sa s rokom zišiel a opäť je tu čas bilancovať činnosť fotoklubu IRIS za uplynulý rok 2011, spomenúť aktivity jeho členov a pozastaviť sa nad tým, ako ďalej.

V roku 2011 boli prijatí za riadnych členov čakatelia Martin Březina, Tibor Rendek a Dušan Rafaj a naše rady rozšírili ďalší traja čakatelia – Jarmila Hosová, Gréta Zubová a Marián Špajdel. Členskú základňu Fotoklubu IRIS tak tvorilo ku koncu roka 2011 18 členov, 5 čestných členov a 6 čakateľov na členstvo v klube.

V roku 2012 oslávia okrúhle životné jubileum dvaja naši členovia – Blažej Vittek a Martin Březina. Klub začal svoju výstavnú činnosť v r. 2011 klubovou výstavou vo februári v západnom krídle radnice. Výstava bola opäť ozitívne prijatá verejnosťou a začlenila sa medzi ostatné fotografické podujatia v Trnave.

Už tradičnou aktivitou členov fotoklubu bola ich účasť na fotografickej súťaži Trnavský objektív 2011.
V kategórii farebnej fotografie získala hlavnú cenu Zuzana Horváthová, čestné uznanie porota udelila Milanovi Marônkovi.
V kategórii čiernobielej fotografie získal 1. cenu Jiří Svoboda, 2. cenu Juraj Marec a 3. cenu Zuzana Horváthová.
V kategórii multimediálnej prezentácie fotografií získal cenu Milan Marônek a čestné uznanie Juraj Marec.

V krajskom kole súťaže AMFO získala Zuzana Horváthová 2. cenu v kategórii farebnej fotografie a 3. cenu v kategórii čiernobielej fotografie.
V kategórii multimediálnej prezentácie fotografií boli ocenení Juraj Marec a Milan Marônek. Zuzane Horváthovej sa darilo aj v celoštátnom kole
súťažnej prehliadky AMFO, kde získala 2. cenu v kategórii farebnej fotografie. V rovnakej súťaži i kategórii získal druhú cenu aj Ivan Krajčovič.

Z pohľadu aktivít fotoklubu dominoval druhý ročník Trnavského fotoparku konaný 18. júna 2011 v trnavskom amfiteátri. Tentoraz bola akcia spojená s podujatím StreeTTSession.
Ukázalo sa však, že prehliadka fotografií a diskusia o nich si vyžaduje pokojnejšiu atmosféru. Z toho dôvodu sa vedenie klubu rozhodlo v budúcom roku prehliadku fotografií
v plenéri koncipovať samostatne. Moje poďakovanie patrí všetkým, ktorí pri organizovaní priložili ruku k dielu.

Okrem akcií, ktorých spoluorganizátorom bol Fotoklub IRIS sa jeho členovia zúčastňovali na súťažných prehliadkach fotografií aj mimo mesta Trnava.
Na akcii Park foto Piešťany 2011 konanom 24. 9. 2011 získali Karol Križan a Milan Marônek cenu odbornej poroty a Milan Marônek 2. miesto v diváckom hlasovaní.
Jesenná fotografická žatva pokračovala na súťažnej prehliadke fotografií Genius loci Trnavy 2011, kde získal Juraj Marec 2. miesto, Dušan Rafaj 3. miesto a Karol Križan, Zuzana Bezáková a Vladimír Chrenko čestné uznanie.
Z ďalších súťaží je možné spomenúť súťaž fotoportálu www.dpreview.com, kde vo vyhlásenej téme Old and cold získal Dušan Rafaj 1. miesto. Tento autor obsadil aj tretiu priečku v téme Typically Russian. Milan Marônek na tomto portáli získal 1. miesto v téme Smoke a bol aj finalistom súťaže portálu www.canonrumors.com, kde sa v kategórii abstraktnej fotografie dostal spomedzi 748 fotografií medzi 10 najlepších.
Tibor Rendek získal 2. miesto fotoportálu www.ephoto.sk v súťaži Les a jeho život a prvé miesto v decembrovej súťaži fotoportálu www.panoramio.com v kategórii Scenery.

Okrem účastí na spomenutých súťažiach členovia klubu navštívili aj ďalšie podujatia, medzi ktorými možno spomenúť stretnutie fanúšikov fotografie Foto Slovakia 2011 v Bratislave, návštevu fotografických výstav v rámci mesiaca fotografie, vernisáž výstavy fotografií študentov ateliéru Tibora Huszára a Romana Pavloviča s názvom Falzifikáty (Fakes) a výstavu fotografií Fedora Nemca.

Vážené kolegyne, kolegovia!

Úspechy, ktoré fotoklub dosiahol v roku 2011 sú úspechmi nielen jeho jednotlivých členov, ale aj úspechmi celého kolektívu, pretože fotoklub IRIS zostáva naďalej v povedomí fotografickej verejnosti ako aktívny klub so silnými fotografickými osobnosťami. Všetkým členom klubu, ktorí svojou prácou prispeli k jeho úspechom úprimne ďakujem.
Na novú plavbu v oceáne kreatívnej fotografie želám Vám všetkým i sebe dobré svetlo, pevnú ruku a bystré oko.

V Trnave, 21. 12. 2011

Milan Marônek - predseda Fotoklubu IRIS