Správa z výročnej konferencie 2013

SPRÁVA O ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FOTOKLUB IRIS
ZA ROK 2013

Vážené kolegyne a kolegovia!
V tomto roku oslávime 5 výročie založenia občianskeho združenia Fotoklub IRIS. Skúsme sa preto spoločne obzrieť za rokom 2013.
Ako tradične, začnem úspechmi našich členov na fotografických súťažiach.
Prvým podujatím bolo okresné kolo súťažnej prehliadky Trnavský objektív. Z našich členov ceny získali: Gréta Zubová v kategórii farebnej fotografie autorov do 21 rokov, Zuzana Horváthová v kategórii ČB a farebnej fotografie, Karol Križan v kategórii farebnej fotografie, Marian Špajdel v kategórii ČB fotografie a Milan Marônek v kategórii multimediálnej prezentácie. Čestné uznania boli udelené v kategórii čiernobielej fotografie Jurajovi Marecovi, Milanovi Marônkovi a Jiřímu Svobodovi. V kategórii farebnej fotografie bolo čestné uznanie udelené Jurajovi Marecovi a Mariánovi Špajdelovi.
Aj v krajskom kole naši členovia obstáli so cťou. V kategórii farebnej fotografie vekovej skupiny 16-21 rokov získala cenu Gréta Zubová. Vo vekovej skupine autorov nad 21 rokov v kategórii ČB fotografie prvú cenu získala Zuzana Horváthová a tretiu cenu Juraj Marec. V tejto kategórii boli čestné uznania udelené Mariánovi Špajdelovi a Jiřímu Svobodovi. Marián Špajdel získal tiež cenu v tematickej kategórii vyhlásenej pri príležitosti 1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. V kategórii farebnej fotografie autorov nad 21 rokov bolo čestné uznanie udelené Zuzane Horváthovej. Ceny v kategórii multimediálnej prezentácie získali Milan Marônek a Matej Chrenko.
Úspešné ťaženie a šírenie dobrého mena fotoklubu IRIS sa neskončilo ani na celoštátnom kole AMFO, konaného v roku 2013 prvý krát v Leviciach. Vo vekovej skupine autorov do 21 rokov v kategórii farebnej fotografie porota udelila prvú cenu Gréte Zubovej. Ďalšiu prvú cenu získala Zuzana Horváthová v tej istej kategórii, ale vo vekovej skupine autorov nad 21 rokov, Milan Marônek v kategórii multimediálnej prezentácie a Marián Špajdel v tematickej kategórii vyhlásenej pri príležitosti 1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy. V kategórii ČB fotografie autorov nad 21 rokov získala čestné uznanie Zuzana Horváthová.
Významným úspechom je udelenie 1. ceny na súťažnej prehliadke novinárskej fotografie Slovak Press Photo Zuzane Horváthovej v kategórii Životné prostredie a čestné uznanie v kategórii Portrét.
Z úspechov našich členov je možné spomenúť cenu odbornej poroty autorov nad 18 rokov udelenú Vladimírovi Chrenkovi na Parkovej výstave fotografií v Chtelnici.
V januári 2013 členovia klubu pripravili v spolupráci s VÚC Trnava tematickú výstavu Krásy Slovenska. Výstava sa stretla s mimoriadnym ohlasom, vo februári bola prezentovaná v západnom krídle radnice zároveň ako klubová výstava a v apríli na Mestskom úrade v Galante.
K ďalším aktivitám členov nášho klubu patria výstava v Hlohoveckom múzeu v rámci akcie Ekofilm (Chrenko, Berec, Chrenková), fotovýlet OZ IRIS TT a FK Galanta v apríli 2013 na Sedliskách pri Hlohovci zameraný na fotografovanie krajiny a makra, fotovýlet realizovaný v spolupráci s FK Galanta v máji 2013 na Plitvických jazerách, účasť na júnovej výstave Fotozáhrada v Bratislave, prehliadke Park foto Nové Zámky v júli 2013 a výstava fotografií v rámci akcie Galantské trhy kde náš klub v auguste 2013 reprezentovali Vlado a Marta Chrenkovci. V rámci Združenia umelcov moravsko- slovenského pomedzia vystavoval svoje fotografie Vladimír Chrenko v Trenčíne a v Strání. V novembri sa niektorí členovia klubu zapojili do benefičnej akcie Pomoc azylovému domu Tamara v Trnave formou predaja svojich prác v prospech benefície.
Organizačne najzložitejším podujatím bola aj v roku 2013 prehliadka fotografií v plenéri FoTTofest 2013 konaná v spolupráci s mestom Trnava. Postupne vznikajúca heterogenita členskej základne sa pri tomto podujatí prejavila v plnom rozsahu, a tak organizácia celého podujatia zostala na pleciach niekoľkých členov klubu, najmä však podpredsedu Jiřího Svobodu. Okrem toho sa ukázalo, že spolupráca s Odborom vzdelávania, športu a kultúry na MÚ Trnava nie je bezproblémová, čo sa potvrdilo aj pri spoluorganizovaní súťažnej prehliadky fotografií Genius loci Trnavy 2013. Z rozhodnutia vedenia Odborou vzdelávania, športu a kultúry na MÚ Trnava sa v priebehu prípravy výstavy zrušil jej súťažný charakter i vernisáž. Vďaka podpore zo strany Úseku komunikácie a marketingu kancelárie primátora a pričinením nášho fotoklubu sa vernisáž napokon uskutočnila. Snaha vedenia fotoklubu IRIS o presmerovanie spolupráce z tohto oddelenia práve na Úsek komunikácie a marketingu kancelárie primátora formou písomnej žiadosti na primátora mesta Trnava bola neúspešná. V budúcnosti bude pravdepodobne potrebné využívať na organizáciu podobných akcií viac vlastné zdroje. Aj z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité, že sa aj v roku 2013 podarilo fotoklubu IRIS získať prostriedky z 2% daní svojich členov.
Na výročnej schôdzi bilancujúcej rok 2012 rezonovala medzi inými prioritnými úlohami aj nutnosť nezávislej webovej stránky fotoklubu postavenej na redakčnom systéme s možnosťou aktualizácie obsahu členmi fotoklubu a supervízorskou funkciou administrátorov. Tento cieľ sa podarilo v roku 2013 dosiahnuť, stránka je skutočnosťou, ale jej obsah zaostáva za očakávaním. Pasivita nie malej časti členskej základne prejavujúca sa absenciou na členských schôdzach sa prejavuje aj absenciou aktivít na webových stránkach fotoklubu. Pri súčasnej členskej základni čítajúcej dve desiatky členov nemôže byť problém publikovať na stránke jeden autorský príspevok za rok, čím by sa podstatným spôsobom mohol oživiť obsah webu.
Prebudenie klubu z letargie a motivovanie jeho členov k aktívnemu sa zapájaniu do jeho aktivít vidím predovšetkým v hodnotných, na informácie a diskusiu bohatých členských schôdzach a úprave stanov, ktoré by umožňovali pružnejšie obmieňať členskú základňu a dali priestor tým, ktorí chcú byť aktívnymi členmi klubu.
V roku 2013 prejavili svoj záujem o členstvo v klube Ivan Kopčáni, Lucia Gossmannová a Lenka Adamčíková Kostolanská, ktorá v r. 2013 získala 2. miesto na fotosúťaži Hory a mesto 2013 a usporiadala svoju prvú autorskú výstavu v Západoslovenskom múzeu v Trnave.
Ak chceme zostať klubom, ktorý v oblasti amatérskej fotografie na Slovensku niečo znamená, ak chceme ako jeho členovia v oblasti fotografie napredovať, vzdelávať sa, musíme časť zo svojho drahocenného času pre klub obetovať. Nespoliehať sa, že za nás program schôdze, fotografie na výstavu či prezentáciu urobí niekto iný. Viac sa zaujímať o klubové dianie, prichádzať s vlastnými návrhmi, ale aj s ich realizáciou.
Záverom mi dovoľte, aby som všetkým členom klubu, ktorí sa podieľali na jeho napredovaní v uplynulom roku poďakoval za ich obetavú prácu.
Ďakujem za pozornosť.

V Trnave, 2. 1. 2014 Milan Marônek
predseda Fotoklubu IRIS