Správa z výročnej konferencie 2012

SPRÁVA O ČINNOSTI OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA FOTOKLUB IRIS
ZA ROK 2012

Vážené kolegyne a kolegovia!
Už po tretí rok sa stretávame na výročnej konferencii občianskeho združenia Fotoklub IRIS. Je to čas bilancovania svojej činnosti za uplynulý rok, obzretia sa za našimi aktivitami a zhodnotením, čo sme urobili dobre, ale i toho, čo nám v uplynulom roku nevyšlo.
Začnime teda tým, čo nám v roku 2012 vyšlo a na čo môžeme byť hrdí. Sú to predovšetkým úspechy členov nášho fotoklubu na domácich fotografických súťažiach. Na už tradičnej prehliadke fotografickej tvorby okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany získali v kategórii čiernobielej fotografie cenu hneď traja členovia fotoklubu – Juraj Marec, Jiří Svoboda a Marián Špajdel. V tej istej kategórii k nim pribudli čestné uznania, ktoré dostali Zuzana Horváthová, Karol Križan a Milan Marônek. Ani v kategórii farebnej fotografie nevyšli Irisáci naprázdno. Ceny získali Zuzana Horváthová, Juraj Marec a Milan Marônek, čestné uznanie Vladimír Chrenko. Nie inak tomu bolo aj v kategórii multimediálnej prezentácie, kde boli ocenení Milan Marônek a Dušan Rafaj. V kategórií autorov do 21 rokov má fotoklub Iris len jedného zástupcu – Grétu Zubovú. O to viac nás potešilo jej ocenenie v kategórii farebnej fotografie.
Úspechy členov fotoklubu Iris pokračovali aj v krajskom kole tejto súťaže AMFO 2012. V kategórii čiernobielej fotografie získali čestné uznania Milan Marônek a Marián Špajdel. V kategórii farebnej fotografie bodovala dvojica autorov Juraj Marec a Zuzana Horváthová. Kvalita multimediálnych prezentácií Dušana Rafaja a Milana Marônka bola tentoraz porotou ocenená formou udelených čestných uznaní. Gréta Zubová svojou kolekciou farebných fotografií zaujala porotu aj tentoraz a zaslúžene si odniesla cenu v kategórii farebnej fotografie autorov do 21 rokov.
Vynikajúce výsledky dosiahli naši členovia aj v celoštátnom kole tejto súťaže. V kategórii farebnej fotografie autorov do 21 rokov získala 1. cenu a cenu riaditeľa Vihorlatského múzea v Humennom Gréta Zubová. V kategórii farebnej fotografie autorov nad 21 rokov získala 3. cenu Zuzana Horváthová a čestné uznanie Juraj Marec, Dušaj Rafaj získal tretiu v kategórii multimediálnej prezentácie.
Ďaľším, v Trnave už tradičným podujatím bola súťažná prehliadka fotografií Genius loci MMXII. Tu získali hlavnú cenu Jiří Svoboda a Zuzana Bezáková, cenu Marián Špajdel, čestné uznanie Dušan Rafaj, Gréta Zubová, Milan Marônek a Vladimír Chrenko. Okrem uvedených ocenení získal 1. cenu odbornej poroty na fotoparku v Chtelnici Dušan Rafaj. Súťažné práce Jiřího Svobodu boli zaradené do finálnej kolekcie prác medzinárodnej súťaže 2° TROFEO CERVO a podobne snímky Milana Marônka v rámci slovinskej medzinárodnej súťaže Lumen 2012.
Organizačne náročnou akciou bola výstava FoTTo Fest 2012. Výstava fotografií v plenéri zmenila v záujme zachovania príslušnosti k fotoklubu svoj názov, okrem výstavy samotnej ponúkla aj odborný program vo forme prednášok a pritiahla veľký počet vystavujúcich i návštevníkov. Nepodarilo sa nám však zabezpečiť zmanipulovanie diváckeho hlasovania o atraktívne ceny. Koncepciu hlasovania bude treba v nasledujúcom ročníku tejto výstavy prehodnotiť a ťažisko ocenení prenechať na odbornú porotu. Zároveň treba pouvažovať nad zavedením súťažných kategórií.
Zo spoločných akcií je možné spomenúť makro fotografovanie jarnej fauny, návštevu akcie Foto Slovakia 2012, fotoparkov v Piešťanoch a Nových Zámkoch. Fotoklub IRIS vystavoval svoje fotografie na klubovej výstave z západnom krídle radnice, v galérii Trafačka v Nitre a v Uhorskom Brode.
Na autorskej výstave Chrenkovci – Tri generácie vystavovali dvaja členovia nášho fotoklubu – Vladimír Chrenko a Matej Chrenko. Autorskú výstavu pri príležitosti svojho životného jubilea pripravil emeritný predseda klubu pán Blažej Vittek.
Rok 2012 bol aj rokom stabilizácie členskej základne. Viacerí čakatelia získali štatút riadneho člena fotoklubu. V súčasnosti tvorí členskú základňu fotoklubu 21 riadnych členov.
V roku 2012 došlo k čiastočnej zmene koncepcie členských schôdzí s väčším dôrazom na prezentácie jednotlivých členov na témy z rôznych oblastí fotografie. Táto koncepcia bola prijatá členskou základňou veľmi pozitívne a je v snahe predstavenstva fotoklubu i jeho členov naďalej ju rozvíjať. K jej napĺňaniu nepochybne prispel aj nákup kvalitného dataprojektora z členských príspevkov a 2 % daní členov fotoklubu.
Fotoklub IRIS stále zápasí s priestormi pre svoju činnosť. Na jednej strane má k dispozícii klubovňu, ktorú mu bezplatne poskytuje mesto Trnava, avšak o tento priestor sa delí s inými záujmovými združeniami. V dôsledku toho fotoklub IRIS nemá svoj vlastný ateliér ani možnosť trvalej inštalácie audiovizuálnej techniky potrebnej k svojej činnosti. Problém je komplikovaný, fotoklub nemá prostriedky na trvalý prenájom klubovej miestnosti, majitelia priestorov sa správajú trhovo a uprednostňujú záujemcov s najlepšou ponukou.
Analogická situácia bola v roku 2012 aj s doménou klubovej webovej stránky. Majiteľ domény prevod na fotoklub IRIS zdržuje a účelovo sa vyhýba vzájomnej komunikácii. Treba zvážiť, či súčasnú doménu neopustiť a nezaregistrovať sa pod inou. Informácie uverejňované na webovej stránke boli v uplynulom roku často neaktuálne a pokrivkávala aj frekvencia aktualizácie stránky. Táto situácia vyplývala zo systému administrácie stránky, kedy aktualizácia v plnej šírke ležala na pleciach administrátorov. Ukazuje sa, že fotoklub potrebuje na svoju webovú prezentáciu stránky postavené na redakčnom systéme, kde bude môcť aktualizáciu obsahu vykonávať každý člen a administrátori budú mať len funkciu supervízorov.
Vážené kolegyne a kolegovia! Z toho čo tu odznelo vyplýva, že fotoklub IRIS nabral kurz správnym smerom a v rámci okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany patrí medzi popredné fotokluby. Má dostatočne širokú a fotograficky úspešnú členskú základňu, aktívne sa zapája do rozmanitých fotografických aktivít a v neposlednom rade má ambície napredovať. Dovoľte mi, aby som všetkým členom klubu poďakoval za ich prácu pre klub v roku 2012 a zaželal im rok 2013 minimálne taký úspešný, aký bol ten predchádzajúci.
Ďakujem za pozornosť.

V Trnave, 18. 2. 2013 Milan Marônek
predseda Fotoklubu IRIS